Vytlačiť

Schéma elektrického zapojenia LIMODOR FM

 

Inštalačné a údržbárske práce na zariadení smú vykonávať len autorizované odborne spôsobilé osoby
v oblasti elektroinštalácií.

 

- ventilátory je možné prevádzkovať len pri menovitom napätí uvedenom na výrobnom štítku
- bezpodmienečne dodržiavajte technické údaje na výrobnom štítku
- krytie uvedené na výrobnom štítku platí len za dodržania podmienok montáže uvedených v tomto návode na montáž

 

Elektrické zapojenie
Pri čiastočnom zaťažení zariadenia sa svetlo vždy musí spínať dvojpólovým spínačom.
Pri akýchkoľvek inštalačných a údržbárskych prácach alebo pri otvorení spínacej skrinky je potrebné odpojiť všetky póly zariadenia od napätia jedno alebo dvojjpólovým ističom podľa zapojenia, prípadne dvojpólovým vypínačom s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.

 

Elektrické pripojenie smú vykonávať len autorizované, odborne spôsobilé osoby podľa zodpovedajúcich priložených schém elektrického zapojenia.

 

Všetky príslušné bezpečnostné a montážne predpisy musia byť dodržané. Zmerané napätie a frekvencia sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na výrobnom štítku ventilátora. Napájací kábel je potrebné viesť tak, aby sa vylúčilo vniknutie vody do ventilátora po kábli. Nikdy neviesť kábel po ostrej hrane. Zariadenia majú krytie IPX5 (ochrana proti striekajúcej vode). Okrem toho vyhovujú triede ochrany II.

 

Elektrické zapojenie sa vykonáva na svorkovnicu, ktorá sa nachádza v krabici. Je potrebné dodržať príslušnú schému zapojenia podľa typu ventilátora a typu modulov. V miestnostiach bez okien sa odporúča regulácia paralelne so svetlom.

 

Nesprávne pripojenie zničí elektroniku prístroja!

 

Elektrické zapojenie nesmie byť až do osadenia ventilátora pod napätím!

 

schema elektrickeho zapojenia limodor FM

 

- stiahnuť schema_elektrickeho_zapojenia_limodor_FM.pdf